Aktualności

Ryzyka w transakcji faktoringowej. Na co powinien zwrócić uwagę faktorant?

Transakcja faktoringowa przynosi benefity wszystkim uczestniczącym w niej podmiotom. Jednak jak każda usługa oprócz szans, pociąga za sobą pewne zagrożenia. Ryzyka te są zróżnicowane w zależności od wybranego rodzaju faktoringu, inne dla każdego z podmiotów uczestniczących w transakcji.

Faktorant to klient firmy faktoringowej, na rzecz którego świadczone są usługi faktoringowe. Jest to ta strona transakcji, która jest dostawcą produktów lub usług oraz wystawcą faktury. Ryzyko po stronie faktoranta pojawia się głównie w przypadku korzystania z faktoringu niepełnego. Jest to najpopularniejsza i najkorzystniejsza pod względem kosztów forma faktoringu, ponieważ ryzyko transakcyjne rozłożone jest zarówno na firmę faktoringową jak i faktoranta.

Nierzetelny płatnik

Ryzyko to wynika przede wszystkim z zagrożenia nieuregulowania płatności przez płatnika faktoringowego, które może nastąpić z wielu powodów np. niewypłacalności płatnika czy uznania przez niego należności za sporną. W takiej sytuacji po ustalonym w umowie faktoringu okresie karencji faktorant zobowiązany jest do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności. Warto jednak wspomnieć, że faktor wspomaga faktoranta w dochodzeniu niezapłaconych należności poprzez tzw. windykację miękką (wezwania do zapłaty, telefony ponaglające kontrahentów). Dodatkowo, już na etapie włączania płatników do umowy faktoringu firma faktoringowa dokonuje ich weryfikacji pod względem rzetelności płatniczej.

Aby ograniczyć tego typu ryzyka faktorant, powinien przede wszystkim upewnić się co do dyscypliny w regulowaniu zobowiązań swojego kontrahenta – przyszłego płatnika faktoringowego. Kolejną sprawą jest zadbanie o stronę formalną transakcji: zabezpieczenie odpowiednich dokumentów dotyczących transakcji (umowy, zlecenia, zamówienia, WZ, protokoły), które muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji płatnika. Do wykupu faktoringowego faktorant powinien oddawać jedynie te wierzytelności, które są bezsporne.

Nachalny faktor

Innym ryzykiem jest pogorszenie pierwotnej relacji faktorant – płatnik. Ze względu na większą ilość pracy administracyjnej, czy dodatkowy monitoring terminowej spłaty należności, płatnik może być zmęczony obsługą transakcji faktoringowych. W tym przypadku krokiem podnoszącym bezpieczeństwo faktoranta jest prawidłowy wybór faktora. Należy sprawdzić, od kiedy faktor świadczy usługi faktoringowe, czy cieszy się dobrą opinią, jakich wymaga dokumentów, jaki jest mechanizm jego działania w przypadku wystąpienia regresu i czy sposób przypominania o terminowość spłat nie jest uciążliwy dla płatników.

Sprawdź jak transakcja faktoringowa wygląda od strony płatnika faktoringowego >>

Usługa faktoringu jest świadczona na polskim rynku od ponad dwudziestu lat. Według statystyk Polskiego Związku Faktorów ponad 8,5 tys. podmiotów gospodarczych w Polsce korzysta z tej usług i liczba ta stale rośnie. Wielu przedsiębiorców nadal ma jednak uprzedzenia, które nie pozwalają im na skorzystanie z tego nowoczesnego źródła finansowania. Przedstawione w artykule ryzyka transakcji faktoringowej nie powinny wydłużyć listy obaw, a jedynie zaakcentować kwestie, na które warto zwrócić uwagę. Trzeba bowiem ich dopilnować, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje faktoring dla rozwoju biznesu.