Blog

4 sposoby naliczania odsetek faktoringowych – wybierz ten najlepiej dopasowany do Ciebie!

Data publikacji artykułu:
5 czerwca 2019

Na koszt faktoringu składają się różnego rodzaju prowizje, a tabele opłat firm faktoringowych i banków zawierają wiele pozycji kosztowych. Odsetki faktoringowe są ich stałym elementem. Jednak samo porównanie wysokości odsetek nie wystarcza do oceny rzeczywistych kosztów finansowania, ponieważ różnią się one sposobem naliczania.

Odsetki faktoringowe pobierane z dołu

Ten sposób naliczenia odsetek polega na tym, że są one pobierane od klienta po spłacie należności przez płatnika faktoringowego. Po przesłaniu faktury do finansowania klient firmy faktoringowej otrzymuje zaliczkę – zwykle jest to 80% wartości faktury. Firma faktoringowa potrąca należne jej odsetki faktoringowe, po wpłacie płatnika, z wypłacanych klientowi pozostałych 20% wartości faktury.

Odsetki faktoringowe pobierane z góry

W przypadku tego sposobu naliczania odsetek faktoringowych są one potrącane od kwoty zaliczki wypłacanej klientowi, czyli 80% wartości faktury pomniejszane jest o kwotę odsetek. Jeśli płatnik faktoringowy dokonuje zapłaty należności w terminie to firma faktoringowa wypłaca swojemu klientowi pozostałe 20% faktury. Jeśli płatnik spóźni się z płatnością, to od 20% odliczana jest prowizja za kolejny okres finansowania (zwykle z podwyższoną stawką odsetek faktoringowych).

Odsetki faktoringowe pobierane za rzeczywisty okres finansowania

Jeśli firma faktoringowa pobiera odsetki faktoringowe za rzeczywisty okres finansowania, to są one liczone za każdy dzień finansowania, czyli koszt ten rozliczany jest proporcjonalnie za ilość dni finansowania – od dnia obciążenia rachunku bankowego firmy faktoringowej do dnia uzyskania środków od płatnika faktoringowego.

Odsetki faktoringowe pobierane za określoną liczbę dni np. 30, 60, 90 czy 120.

Przy tej metodzie odsetki faktoringowe naliczane są za z góry założony okres finansowania np. 60 dni. Jeśli spłata należności nastąpi wcześniej np. po 40 dniach, odsetki naliczane są za umówione 60 dni. W przypadku, gdy zapłata nastąpi później np. po 70 dniach, firmy faktoringowe stosują różne sposoby naliczania odsetek np. naliczają odsetki za kolejny miesiąc, tydzień lub za każdy dodatkowy dzień finansowania.

 Case study:

Do faktoringu w INDOS SA została zgłoszona faktura VAT opiewająca na kwotę 100.000 zł, która będzie wymagalna za 58 dni (po 58 dniach zostanie zapłacona przez jej płatnika).

Uzgodnione odsetki faktoringowe wynoszą 0,06%. INDOS SA pobiera odsetki faktoringowe z dołu, za każdy dzień finansowania. W okresie karencji i regresu wysokość odsetek faktoringowych nie jest podwyższana.

Harmonogram płatności wygląda następująco:

  • INDOS SA przekazuje Klientowi 80% faktury (80.000 zł) w ciągu 24 godzin.
  • Po 58 dniach (spłaceniu faktury przez płatnika) INDOS SA przekazuje Klientowi pozostałą część wartości faktury zachowując swoje wynagrodzenie, które wynosi:

          58 dni * 0,06% * 100.000 zł = 3.480 zł + VAT (23%)

  • Pozostała kwota w wysokości 15.719,60 zł (20.000 zł – 4.280,40 zł) jest zwracana Klientowi.
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?