Blog

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Data publikacji artykułu:
12 listopada 2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr jest publicznie dostępny, a korzystanie z niego jest nieodpłatne. Brak terminowego zgłoszenia wymaganych danych w tym rejestrze może się wiązać z surową karą pieniężną – nawet do miliona złotych.

Jakie firmy muszą się zgłosić do rejestru?

Obowiązkiem zgłoszenia do rejestru objęte są wszystkie spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz niepubliczne spółki akcyjne. Osoby uprawione do reprezentacji ww. spółek, a więc ich członkowie zarządu, komplementariusze, wspólnicy spółek jawnych, zobowiązane są do zgłoszenia do rejestru danych o beneficjencie rzeczywistym spółki.

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która sprawuje faktyczną kontrolę nad spółką i  w imieniu której nawiązywane są stosunki gospodarcze lub z którą przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Zgodnie z ustawową definicją w przypadku spółki jest nim wspólnik bądź akcjonariusz posiadający ponad 25 proc udziałów lub akcji, albo co najmniej taką liczbę głosów, ale także osoba sprawująca faktyczną kontrolę nad innym podmiotem, będącym takim wspólnikiem lub akcjonariuszem. Jeżeli spółka nie ma większościowego udziałowca – ponad 25 % udziałów lub akcji – to należy jako beneficjentów rzeczywistych wskazać zarząd lub osoby na stanowiskach kierowniczych.

Jakie dane należy zgłosić?

Informacje podlegające zgłoszeniu to dane identyfikacyjne spółki tj. nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer w KRS, NIP oraz dane beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo w przypadku osób nieposiadających tego numeru datę urodzenia, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia?

Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r., powinny dokonać zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia rejestracji, natomiast spółki zarejestrowane przed tą datą, są zobowiązane do zgłoszenia informacji o swoich beneficjantach rzeczywistych w ciągu 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do 13 kwietnia 2020 r.

Zobacz Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych >>

Photo on Foter.com

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?