Blog

Ustawa o zatorach płatniczych -najważniejsze informacje

Data publikacji artykułu:
28 października 2019
Ustawa o zatorach płatniczych

Szacuje się, że co druga firma w Polsce otrzymuje zapłatę za dostarczone produkty czy świadczone usługi z opóźnieniem o ponad 60 dni. Od 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać ustawa, która ma pomóc przedsiębiorcom w walce z zatorami płatniczymi. 

Terminy płatności

Jedną z najważniejszych ustawowych zmian jest wprowadzenie maksymalnego umownego terminu zapłaty wynoszącego 60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi faktury VAT, przy czym strony mogą ustalić dłuższy termin umowny pod warunkiem, że nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

W przypadku transakcji zawieranych przez dużych przedsiębiorców z mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami albo średnimi przedsiębiorcami maksymalny umowny termin zapłaty wynosi 60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi faktury VAT.  W tym wypadku ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków.

Jeśli strony ustalą termin zapłaty z naruszeniem powyższych reguł to wierzyciel może żądać odsetek z upływem 60 dni od doręczenia faktury VAT.

Inny wyjątek dotyczy podmiotów publicznych (z  wyłączeniem podmiotów leczniczych). W transakcjach zawieranych z nimi maksymalny termin płatności wyniesie 30 dni od dnia doręczenia faktury.

Ulga na złe długi

Wprowadzana przez ustawę ulga umożliwia wierzycielowi pomniejszenie podstawy opodatkowania (podatku PIT i CIT) o kwotę wierzytelności, która nie została uregulowana w ciągu 90 dni od dnia terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi). Co więcej, nakłada na dłużnika obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o niezapłaconą kwotę.

Wyższe odsetki

Kredytowanie się kosztem dostawcy będzie dla dłużnika droższe niż skorzystanie z komercyjnych usług finansowania, ponieważ o dwa punkty procentowe tj. do 11,5% została podniesiona wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Większe rekompensaty za nieterminowe płatności

Ustawa wprowadza zróżnicowanie wysokości stałych rekompensat za poniesione koszty odzyskiwania należności w zależności od wielkości niezapłaconej wierzytelności:

  • 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł; 
  • 70 euro –  gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł; 
  • 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł. 

Uprawnienie do naliczenia tej kwoty nadal możliwe będzie od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach, bez odrębnego wezwania do jej zapłaty. Bez zmian pozostaje także reguła, że w przypadku poniesienia kosztów przewyższających stałą rekompensatę, wierzyciel będzie mógł uzyskać na drodze sądowej ich zwrot w uzasadnionej wysokości.

Największe firmy będą raportować o swoich należnościach i zobowiązaniach

Grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro będą miały obowiązek co roku do 31 stycznia składać  ministrowi ds. gospodarki sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te będą dostępne publicznie.

Kary dla nierzetelnych płatników

Ustawa wprowadziła próg zaległości w płatnościach na poziomie 5 mln złotych w ciągu trzech kolejnych wybranych miesięcy, który uprawnia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do skontrolowania firmy, a w konsekwencji nałożenia kary. W przypadku dłużników notorycznie spóźniających się z płatnościami kara może się zwiększyć nawet o 50%. Wyjątkiem będą przedsiębiorstwa, które same są ofiarami zatorów płatniczych – nie będą one karane.

Twój kontrahent nie uregulował zobowiązania?

Po 70 dniach oczekiwania na płatność prawdopodobieństwo odzyskania długu spada do 50%, dlatego nie warto zwlekać z oddaniem sprawy do windykacji!  W INDOS SA 82% należności odzyskiwanych jest  na etapie polubownym, czyli bez konieczności kierowania sprawy do sądu.  Dzięki temu nasi Klienci szybciej odzyskują należne im pieniądze.

Zlecam windykację >>

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?