Blog

Informatyzacja procedur w KRS od 1 lipca 2021 r.

Data publikacji artykułu:
19 lipca 2021
krs

Od 1 lipca obowiązują nowe uregulowania w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Przewidują one elektronizację postępowań prowadzonych w wydziałach KRS. Celem wprowadzanych zmian jest maksymalne skrócenie czasu niezgodności treści wpisu widniejącego w KRS ze stanem faktycznym, a także odciążenie sądów rejestrowych.

Na czym polega zmiana?

Ustawa w pełni informatyzuje procedury rejestrowe, sposób prowadzenia akt, składanie wniosków (o wpis do rejestru, zmianę danych, zgłaszanie dokumentów finansowych) itp. W myśl nowych przepisów cała korespondencja z sądem rejestrowym jest również prowadzona drogą elektroniczną. Odbywa się to za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych i Repozytorium Akt Rejestrowych. Intencją prawodawcy było usprawnienie procedur związanych z rejestracją czy wprowadzaniem zmian w rejestrze.

Dla kogo obowiązkowe?

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców obligatoryjnie muszą posługiwać się systemem informatycznym. Natomiast stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne czy SP ZOZ – y mają prawo wyboru między wersją elektroniczną a dotychczasową, tradycyjną.

Elektroniczne wnioski do KRS

Wszystkie wnioski do KRS, zarówno o rejestrację nowych podmiotów, jak o zmianę danych podmiotów już wpisanych do rejestru, należy składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po 1 lipca 2021 r. wniosek do KRS złożony w wersji papierowej sąd zwróci bez wzywania do uzupełnienia braków. Ta zasada dotyczy także środków zaskarżenia na decyzje sądu rejestrowego (z wyjątkiem tych, które podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Najwyższy).

Elektroniczny wniosek do KRS musi być podpisany zgodnie z reprezentacją lub przez profesjonalnego pełnomocnika za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, podpisu kwalifikowanego lub osobistego podpisu.

Warto pamiętać, że gdy działamy przez pełnomocnika należy do wniosku do KRS załączyć pełnomocnictwo oraz dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Rejestr aktów notarialnych

Nowelizacja wprowadziła również Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych CREWAN.  Akty notarialne, których treść wpływa na informacje ujawnione w KRS, są wprowadzane do CREWAN przez notariuszy. Przedsiębiorca otrzymuje od notariusza potwierdzenie dokonania i wpisania czynności do rejestru wraz z numerem aktu notarialnego nadanym w CREWAN.

Dzięki temu, zamiast dostarczenia do rejestru oryginału aktu notarialnego jako załącznika do wniosku, wystarczy  wskazać numer aktu, a system sam pobierze akt z CREWAN i dołączy go do elektronicznego wniosku.

Elektroniczne załączniki do wniosków

Inne niż akt notarialny załączniki do wniosków należy dołączyć w formie elektronicznej jako:

  • oryginały podpisane podpisem elektronicznym,
  • lub skany dokumentów papierowych poświadczone notarialnie lub przez profesjonalnego pełnomocnika. W razie dołączenia niepotwierdzonych skanów dokumentów, należy w ciągu trzech dni przesłać do KRS ich oryginały. W razie uchybienia temu obowiązkowi sąd nie wzywa do uzupełnienia i pozostawi wniosek bez rozpoznania.

Sprawdź jak działa dochodzenie należności w e-sądzie >>

E-płatności

Do wniosków nie trzeba już dołączać potwierdzenia dokonania opłat sądowych. Opłaty te są również uiszczane online, za pośrednictwem  e-płatności.

E-czytelnia

Zgodnie z nowymi przepisami dostęp do akt rejestrowych przedsiębiorców jest powszechnie dostępny za pośrednictwem tzw. e-czytelni. Akta rejestrowe powstałe przed 1 lipca 2021 r. nie będą przetwarzane na wersję elektroniczną. Wszystkie dokumenty w wersji papierowej, które powstały przed nowelizacją będą dostępne do wglądu jak dotychczas w siedzibie sądu.

Ograniczenia system

System nie powiadamia automatycznie innych instytucji o zmianach ujawnianych w KRS. Dlatego nie należy zapominać o konieczności poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianach takich jak np. wykaz rachunków bankowych czy adres przechowywania dokumentów rachunkowych.

Jak oceniam powyższe zmiany?

Wydaje się, że cyfryzacja systemu sądownictwa jest z założenia kierunkiem słusznym. Wielu przedsiębiorcom ułatwi dokonywanie czynności rejestrowych. Część z nich jednak wolałaby pozostać przy praktykowanej od lat formie tradycyjnej. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego nie pozostawiono im wyboru sposobu załatwiania spraw tak, jak ma to miejsce w przypadku fundacji i stowarzyszeń.

 

Piotr MalczewskiPiotr Malczewski
Prawnik, Dorada Klienta
tel. kom. 509 328 788
e-mail: piotr.malczewski@indos.pl

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other