Blog

Zapłata za fakturę w 24h dzięki faktoringowi

Data publikacji artykułu:
20 lutego 2019
Faktoring

Dla kogo faktoring?

Faktoring jest usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego, czyli oferujących odroczone terminy zapłaty za faktury. Usługa ta pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki do firmy. Faktoring jest szczególnie korzystny dla firm realizujących cykliczne transakcje ze stałymi odbiorcami. Usługa stanowi alternatywę także dla tych przedsiębiorstw, które wykorzystały już swoje limity kredytowe lub których zdolność kredytowa jest niewystarczająca w ocenie banku. Dzięki faktoringowi uzyskują one finansowanie bieżącego obrotu.

 Dodatkową zaletą korzystania z faktoringu jest to, że usługa pomaga zdyscyplinować kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności – rekomenduje Katarzyna Sokoła, Wiceprezes INDOS SA.

Na czym polega faktoring?

Firma korzystająca z faktoringu może zaoferować swoim Klientom kredyt kupiecki, jednocześnie utrzymując płynność finansową i terminowo regulując własne zobowiązania. Dzięki temu zwiększa swoją konkurencyjność oraz buduje pozytywny wizerunek.

Jak to działa?

Kłopoty z płynnością finansową z powodu split payment?

W dłuższym okresie skutkiem wejścia w życie przepisów o split payment jest zamrożenie jakieś kwoty na rachunku VAT u każdego przedsiębiorcy.
Problem w szczególności dotyczy tych podatników, którym kontrahenci płacą za transakcje w mechanizmie podzielonej płatności, ale oni sami płacą swoim dostawcom tradycyjnie. W takim wypadku wartość środków na koncie VAT stale rośnie. Na realizację bieżących zobowiązań poza podzieloną płatnością firmy mają do dyspozycji jedynie kwotę netto. Innymi słowy, przedsiębiorcy dysponują nawet o 23 proc. mniejszymi funduszami niż dotychczas, by zrealizować każdą transakcję poza split payment. W tej sytuacji firmy, które np. do czasu rozliczenia kwartalnego finansowały z VAT swoją działalność, będą musiały poszukać innych pomysłów na poprawę płynności. Jednym z możliwych rozwiązań jest faktoring.

 

Pełen zalet faktoring niepełny

Według „Barometru EFL” już ponad 14 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP korzysta z usług faktoringowych. Faktoring, obok kredytu bankowego i leasingu, powoli staje się jednym z podstawowych źródeł zewnętrznego finansowania w przedsiębiorstwach. Faktoring niepełny jest najbardziej odpowiedni dla podmiotów gospodarczych posiadających stałych i godnych zaufania odbiorców, ponieważ również faktorant ponosi ryzyko niewypłacalności płatników faktoringowych. Ponoszenie tego ryzyka jest jednak rekompensowane przez niższy koszt usługi w porównaniu z faktoringiem pełnym. Faktorant może także w tym przypadku liczyć na mniejszą, w stosunku do faktoringu pełnego, liczbę formalności związanych z oceną sytuacji finansowej i przyznawaniem limitów odbiorcom, co skraca proces decyzyjny podmiotów udzielających finansowania. Także wymogi co do zabezpieczeń transakcji są zminimalizowane.

 

Minimalizowanie ryzyka

W przypadku faktoringu niepełnego jawnego ryzyko transakcyjne rozłożone jest zarówno na firmę faktoringową jak i faktoranta. Ryzyko po stronie klienta firmy faktoringowej wynika przede wszystkim z zagrożenia nieuregulowania płatności przez płatnika faktoringowego, które może nastąpić z wielu powodów np. niewypłacalności płatnika czy uznania przez niego należności za sporną. W takiej sytuacji po ustalonym w umowie faktoringu okresie karencji faktorant zobowiązany jest do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności. Warto jednak wspomnieć, że faktor wspomaga faktoranta w dochodzeniu niezapłaconych należności poprzez tzw. windykację miękką (wezwania do zapłaty, telefony ponaglające kontrahentów). Dodatkowo, już na etapie włączania płatników do umowy faktoringu firma faktoringowa dokonuje ich weryfikacji pod względem rzetelności płatniczej.

 Aby ograniczyć tego typu ryzyka przedsiębiorca korzystający z faktoringu, powinien przede wszystkim upewnić się co do dyscypliny w regulowaniu zobowiązań swojego kontrahenta. Kolejną sprawą jest zadbanie o stronę formalną transakcji: zabezpieczenie odpowiednich dokumentów dotyczących transakcji (umowy, zlecenia, zamówienia, WZ, protokoły), które muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji płatnika. Do wykupu faktoringowego faktorant powinien oddawać jedynie te wierzytelności, które są bezsporne – tłumaczy Katarzyna Sokoła

 

Jakie parametry decydują o kosztach faktoringu?

Do przygotowania wstępnej oferty faktor potrzebuje zwykle takich informacji, jak: liczba kontrahentów, wysokość limitu finansowania, ilość i terminy płatności faktur. Na koszty faktoringu wpływ ma także wiarygodności płatnika faktoringowego i faktoranta (im bardziej stabilna kondycja finansowa tych podmiotów tym niższa prowizja), jakość zabezpieczeń transakcji (nieruchomości i ruchomości obniżają wysokość prowizji) oraz wysokość wypłacanej zaliczki (im wyższa tym wyższa prowizja).

Podmioty udzielające finansowania stosują różne sposoby obliczania kosztu faktoringu, a ich struktura różni się w zależności od wybranego faktora. Prowizja podstawowa od wykorzystanego kapitału to nie jedyny koszt, z jakimi może spotkać się faktorant. Wśród opłat mogą pojawić się także odsetki za przekroczenie terminu płatności, opłata przygotowawcza – wynikająca z konieczności wykonania analizy dłużników, opłata za obsługę prawną. Banki pobierają także opłatę za niewykorzystany limit w sytuacji, gdy faktorant nie wykorzysta określonego w umowie limitu lub nie będzie cyklicznie przekazywał do finansowania nowych faktur. Czasami lista opłat dodatkowych może być bardzo długa, włączając w to opłatę za przelew, wykup każdej faktury, korzystanie z serwisu on-line, dojazdy doradców, tworzenie raportów czy opłaty związane z windykacją. Wyliczając całkowity koszt faktoringu należy wszystkie te koszty wziąć pod uwagę.

Więcej na temat faktoringu dowiesz się na www.faktoring.indos.pl

Foto on Unsplash

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?