Aktualności

Faktoring z gwarancją BGK

15 grudnia INDOS SA podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą udzielenia gwarancji spłaty  limitów faktoringowych z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest pierwszym w Polsce programem pomocy zatwierdzonym przez Komisję Europejską w oparciu o „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. Celem stworzenia tego instrumentu gwarancyjnego jest zapewnienie płynności finansowej firm poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego, w tym umożliwienie kontynuowania umów o limity faktoringowe udzielane przez faktora.

Możliwość obejmowania gwarancją BGK limitów faktoringowych jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość (MŚP i duże przedsiębiorstwa).

W formie limitu faktoringowego objętego gwarancją mogą być finansowane wierzytelności lub zobowiązania:

 • w terminie wymagalności nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury,
 • powstałe po 1 marca 2020 r.,
 • niewymagalne,
 • nieprzeterminowane,
 • bezsporne (na moment udzielenia finansowania tj. przedstawienia faktury do finansowania),
 • nie są obciążone prawami osób trzecich, a ich istnienie jest udokumentowane, zgodnie z postanowieniami umowy faktoringowej.

Szczegóły na temat programu gwarancji spłaty limitów faktoringowych znajdują się na stronie BGK >>

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other