Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI 7/2019

Wniosek Zarządu w przedmiocie proponowanego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.  Zarząd Indos SA rekomenduje podział zysku za rok 2018, który wyniósł 3 394 676,10 zł w następujący sposób: kwotę 783 921,60 zł  przeznaczyć na dywidendę dla […]

Raport bieżący EBI 5/2019

Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2019 r.

Zarząd INDOS SA  informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego, dotyczącego sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2019 r. Deklarowaną wcześniej datę 15 maja 2019 r. zmienia się na 10 maja 2019 r. Podstawa prawna: Par.19 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w […]

Raport bieżący ESPI 5/2019

Emisja obligacji serii K2

Zarząd Spółki INDOS SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K2 w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 5 października 2017r.Przedmiotem emisji jest nie więcej, niż 70.000 sztuk zabezpieczonych […]