Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

2019II kwartał

Raport bieżący EBI 7/2019

Wniosek Zarządu w przedmiocie proponowanego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.  Zarząd Indos SA rekomenduje podział zysku za rok 2018, który wyniósł 3 394 676,10 zł w następujący sposób: kwotę 783 921,60 zł  przeznaczyć na dywidendę dla […]

Raport bieżący EBI 5/2019

Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2019 r.

Zarząd INDOS SA  informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego, dotyczącego sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2019 r. Deklarowaną wcześniej datę 15 maja 2019 r. zmienia się na 10 maja 2019 r. Podstawa prawna: Par.19 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w […]

Raport bieżący ESPI 5/2019

Emisja obligacji serii K2

Zarząd Spółki INDOS SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K2 w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 5 października 2017r.Przedmiotem emisji jest nie więcej, niż 70.000 sztuk zabezpieczonych […]

Raport bieżący EBI 3/2019

Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 2 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Emitenta, począwszy od 5 kwietnia 2019 r., na kolejną, trzyletnią kadencję następujących osób:  pana Ireneusza Glensczyka, powierzając mu funkcję prezesa zarządu Spółki, panią Katarzynę Sokołę, powierzając jej funkcję wiceprezesa zarządu Spółki. […]

2019I kwartał

Raport bieżący ESPI 4/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 26 lutego 2019 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 2.000.000, zł z terminem zwrotu do dnia 29 marca 2019 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach […]

Raport bieżący ESPI 3/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży finansowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 22 lutego 2019 r. została udzielona pożyczka kontrahentowi z branży finansowej na kwotę 3.410.000,00 zł z terminem zwrotu do 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nie odbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów […]

Raport bieżący ESPI 2/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży budowlanej

Zarząd INDOS SA informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r., w ramach podpisanej w tym samym dniu ramowej umowy finansowania, została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży budowlanej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.500.000 zł z terminem zwrotu w ratach do dnia 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej […]

Raport bieżący ESPI 1/2019

Zawarcie istotnej umowy faktoringu z kontrahentem – firmą produkcyjną z branży budowlanej.

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r., została podpisana umowa faktoringu niepełnego z kontrahentem – firmą produkcyjną z branży budowlanej z limitem finansowania 2.000.000,00 zł. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych […]

Raport bieżący EBI 1/2019

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Indos SA podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r.:  raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r. raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r. raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 9 sierpnia 2019 r. raport kwartalny za III kwartał 2019 […]