Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

2020IV kwartał

Raport bieżący ESPI 10/2020

Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K1

Zarząd Indos SA, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 29/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 32/2017 z 27 października 2017 r., EBI nr 12/2017 z 8 listopada 2017 r., ESPI nr 20/2019 z 26 września 2019 r., ESPI nr 21/2019 z 8 października 2019 […]

Raport bieżący EBI 12/2020

Umorzenie części obligacji serii K1

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie – w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 29/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 32/2017 z 27 października 2017 r., EBI nr 12/2017 z 8 listopada 2017 r., ESPI nr 20/2019 z 26 września 2019 r., ESPI nr […]

2020III kwartał

Raport bieżący EBI 11/2020

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K5 o wartości 10.786.500,00 zł

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 8/2020 z 28 sierpnia 2020 r. oraz ESPI nr 9/2020 z 17 września 2020 r., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii K5, w załączeniu przekazuje raport podsumowujący subskrypcję obligacji serii K5 o łącznej wartości 10.786.500,00 zł. Podstawa prawna: §4. ust. 1. Załącznika nr […]

Raport bieżący ESPI 8/2020

Indos SA emituje obligacje serii K5 o wartości 11.500.000,00 zł

Zarząd Spółki Indos SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. oraz ESPI nr 6/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K5 w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 5 […]

Raport bieżący EBI 9/2020

Uzupełnienie raportów okresowych przekazanych w roku 2020

W uzupełnieniu raportów okresowych EBI 3/2020 z dnia 14 lutego 2020 r., EBI 4/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz EBI 6/2020 a dnia 15 maja 2020 r. Zarząd Emitenta informuje, że nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej (o której utworzeniu informowano raportem ESPI 22/2019 z dnia 30 października 2019 r.) na podstawie […]

Raport bieżący ESPI 6/2020

Zmiana Programu emisji obligacji INDOS SA

Zarząd Spółki INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportu ESPI 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie programu emisji obligacji Indos S.A. o wartości 50.000.000 zł. dalej jako “Program Emisji” informuje, że w dniu 17 lipca 2020 r. podjął Uchwałę w sprawie zmian Programu Emisji Obligacji polegających na tym, że […]

2020II kwartał

Raport bieżący EBI 8/2020

Informacja na temat wypłaty dywidendy

Zarząd Indos SA, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 2 czerwca 2020 r. decyzję o przeznaczeniu części zysku za rok obrotowy 2019 na dywidendę dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyniesie 1.354.046,40 zł, co daje 0,19 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaje objętych 7.126.560 akcji. Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) został […]

Raport bieżący ESPI 5/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2.06.2020 r.

Zarząd Indos SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Indos SA, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2020 r. w siedzibie spółki w Chorzowie. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący EBI 7/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2020 r.

Zarząd INDOS SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2020 roku. Podstawa prawna: § 4. ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący ESPI 4/2020

Wspólna inwestycja Indos SA oraz LT CAPITAL w spółkę ADVISERO

Zarząd Indos SA dalej “Emitent” w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2019 w sprawie objęcia przez Indos SA 30 października 2019 r. udziałów w spółce Advisero sp. z o.o.  dalej “Advisero” zawiadamia, że w konsekwencji zakończenia rozmów z nowym inwestorem Advisero, podwyższenie kapitału zakładowego nie doszło do skutku, a uchwała zgromadzenia wspólników Advisero w […]

Raport bieżący EBI 5/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2020 r. Indos Spółka Akcyjna

Zarząd INDOS SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 2 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie oraz formularz głosowania przez pełnomocnika. Podstawa […]

2020I kwartał

Raport bieżący ESPI 2/2020

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionych informacji dotyczących przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstwa oraz skierowania aktu oskarżenia wobec członka zarządu spółki oraz osoby pracującej w spółce i będącej w przeszłości jej członkiem zarządu

Zarząd Spółki INDOS SA (dalej “Emitent”) na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji […]

Raport bieżący EBI 2/2020

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki INDOS SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że działając na mocy Uchwały Rady Nadzorczej INDOS SA z dnia 7 stycznia 2020 r., podpisał w dniu 15 stycznia 2019 r. umowę z PRO Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 60-653 Poznań, ul. Zjazd 2/4, NIP: 972-124-94-96, KRS: 0000535161, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego […]

Raport bieżący ESPI 1/2020

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii K3 oraz K4

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 16/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., ESPI nr 18/2019 z 24 września 2019 r., ESPI nr 19/2019 z 24 września 2019 r., EBI nr 16/2019 z 26 września 2019 r., ESPI nr 21/2019 z 8 października 2019 r. oraz EBI nr 17/2019 z […]

Raport bieżący EBI1/2020

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2020 r.: raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r. raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r. raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. raport kwartalny […]

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other