Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

2021II kwartał

Raport bieżący EBI 8/2021

Informacja na temat wypłaty dywidendy

Zarząd Indos SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 29 czerwca 2021 r. decyzję o przeznaczeniu części zysku za rok obrotowy 2020 na dywidendę dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyniesie 1.140.249,60 zł, co daje 0,16 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaje objętych 7.126.560 akcji. Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) […]

Raport bieżący ESPI 4/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2021 r.

Zarząd Indos SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Indos SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. w siedzibie spółki w Chorzowie. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący EBI 7/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zarząd INDOS SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku. Podstawa prawna: § 4. ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący ESPI 3/2021

Apelacja od wyroku sądu

Zarząd Spółki INDOS SA , w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 2/2020 z dnia 6 marca 2020 r. oraz ESPI nr 2/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. powziął wiadomość o skierowaniu przez Prokuraturę Rejonową w Chorzowie apelacji od wyroku z dnia 13 kwietnia 2021 r. […]

Raport bieżący EBI 6/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indos Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2021 r.

Zarząd INDOS SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie oraz formularz głosowania przez pełnomocnika. Podstawa […]

Raport bieżący EBI 3/2021

Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. informuje, że uległ zmianie termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok, pierwotnie zaplanowany na 30 kwietnia 2021 r. Nowa data przekazania ww. raportu to 28 maja 2021 r. Pozostałe, zaplanowane terminy raportów okresowych nie […]

Raport bieżący ESPI 2/2021

Uniewinniający wyrok sądu

Zarząd Spółki INDOS SA , w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2020 z dnia 6 marca 2020 r. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach po przeprowadzeniu rozpraw dotyczących oskarżenia wobec członka zarządu spółki oraz osoby pracującej w spółce i będącej w przeszłości jej członkiem zarządu wydał wyrok uniewinniający […]

2021I kwartał

Raport bieżący EBI 1/2021

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.: •raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r. •raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r. •raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r. •raport kwartalny […]

Raport bieżący ESPI 1/2021

Przedterminowy wykup obligacji serii C2 oraz H2

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie – w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 19/2018 z 23 lipca 2018 r., ESPI nr 21/2018 z 25 lipca 2018 r., ESPI nr 22/2018 z 25 lipca 2018 r. – informuje, że w dniu 25 stycznia 2021 r. nastąpił przedterminowy wykup imiennych obligacji serii C2 oraz H2. […]