Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

2013IV kwartał

Raport bieżący 6/2013

Emisja obligacji serii D,E,F

Zarząd emitenta informuje, że zakończyła się emisja obligacji serii D. Emisja objęła 80 szt. obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda, na łączną wartość 800.000 zł. Termin wykupu obligacji wraz z oprocentowaniem wynoszącym 8 % w skali roku, nastąpi w czerwcu 2015 r. Obligacje są imienne, niezabezpieczone, w postaci materialnej. Zakończyła się emisja obligacji serii […]

Raport bieżący 5/2013

Zakończenie emisji obligacji serii C

Zarząd emitenta informuje, ze zakończyła się emisja obligacji serii C. Emisja objęła 17 szt obligacji po 200.000 zł na łączną wartość 3.400.000 zł. Termin wykupu obligacji przypada w październiku 2016 r. Obligacje są oprocentowane w wys. WIBOR 6 M + 5,5 %. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Obligacje są niezabepieczone i nie będą notowane […]

2013II kwartał

Raport bieżący 3/2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – podwyższenie kapitału i emisja akcji serii B

Zarząd INDOS SA informuje, że 20.06.2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęto m.in. uchwały: podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B i częściowo serii A do notowań na rynku New Connect o poszerzeniu składu Rady Nadzorczej Raport przygotowano zgodnie z […]

2013I kwartał

Raport bieżący 1/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Zarząd INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2013 raportów okresowych: raport roczny za rok 2012 w dniu 04.04.2013, raport półroczny za I półrocze 2013 w dniu 06.08.2013. Podstawa prawna: § 19 pkt 1 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez […]