Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

2014IV kwartał

Raport bieżący 11/2014

Uzupełnienia do sprawozdań finansowych w 2015r

Zarząd emitenta informuje, że w roku 2015, będzie zamieszczać, w ramach raportów okresowych, sprawozdanie finansowe wraz ze wskaźnikiem: dług/kapitały własne oraz wskaźnikiem: dług netto do EBITDA. Podstawa prawna: Par.4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Raport bieżący 10/2014

Wykup obligacji serii A oraz rejestracja obligacji serii I.

Zarząd emitenta informuje, że w dniu 8 grudnia 2014r, doszło do wykupu obligacji serii A. Ponadto w dniu 4 grudnia 2014r, Zarząd KDPW podjął uchwałę w sprawie rejestracji obligacji INDOS SA serii I w depozycie oraz oznaczeniu obligacji kodem ISIN. Podstawa prawna: Par.4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” informacje bieżące i okresowe […]

Raport bieżący 9/2014

Emisja obligacji serii I

Zarząd emitenta informuje, że zakończyła się emisja obligacji serii I. Emisja objęła 6.000 szt obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną wartość 6.000.000,00zł. Termin wykupu obligacji nastąpi w 31 października 2017r. Oprocentowanie stałe obligacji wynosi 8,5 % w skali roku, wypłata odsetek nastąpi w okresach 6 miesięcznych. Obligacje są imienne, zabezpieczone i będą […]

2014III kwartał

Raport bieżący 8/2014

Emisja obligacji serii H

Zarząd INDOS SA informuje, że zakończyła się emisja obligacji serii H. Emisja objęła 10 szt obligacji o wartości nominalnej 200.000,00 zł każda, na łączną wartość 2.000.000,00zł. Termin wykupu obligacji nastąpi w lipcu 2016r. Oprocentowanie stałe obligacji wynosi 8,5 % w skali roku, wypłata odsetek nastąpi w okresach 6 miesięcznych. Obligacje są imienne, niezabezpieczone, w postaci […]

Raport bieżący 6/2014

Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2014

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie (Spółka), informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego, dotyczącego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2014r. Deklarowaną wcześniej datę 06.08.2014r zmienia się na 30.07.2014r. Podstawa prawna: Par.19 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie […]

Raport bieżący 5/2014

Emisja obligacji serii G

Zarząd INDOS SA informuje, że zakończyła się emisja obligacji serii G. Emisja objęła 15 szt obligacji o wartości nominalnej 200.000,00 zł każda, na łączną wartość 3.000.000,00zł. Termin wykupu obligacji nastąpi w czerwcu 2016r. Oprocentowanie stałe obligacji wynosi 8,5 % w skali roku, wypłata odsetek nastąpi w okresach 6 miesięcznych. Obligacje są imienne, niezabezpieczone, w postaci […]

2014II kwartał

Raport bieżący 4/2014

Uzupełnienie raportu rocznego za 2013 r.

Uzupełnienie raportu okresowego 2/2014 Zarząd INDOS SA publikuje uzupełnienie raportu rocznego Spółki za 2013 r zamieszczonego 07.04.2014r. Sprostowanie dotyczy uzupełnienia raportu rocznego o oświadczenie zarządu spółki w przedmiocie zgodności sprawozdania finansowego i danych porównywalnych z rzeczywistą sytuacją majątkową i finansową spółki. Uzupełnienie dotyczy również oświadczenia o wyborze biegłego rewidenta spełniającego warunki do wyrażenia bezstronnej i […]

Raport bieżący 3/2014

Korekta raportu za 2013

Korekta raportu okresowego 2/2014 Zarząd INDOS SA publikuje korektę raportu rocznego Spółki za 2013 r zamieszczonego 07.04.2014r. Sprostowanie dotyczy zamieszczenia właściwego załącznika do sprawozdania finansowego „Wybrane dane finansowe ” prezentującego dane finansowe za rok 2013r” w miejsce dokumentu ” Wybrane dane finansowe” prezentującego dane za rok 2013 . Załącznik nr 1 przed korektą : Załącznik […]

2014I kwartał

Raport bieżący 1/2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Zarząd INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2014 raportów okresowych: raport roczny za rok 2013 w dniu 07.04.2014, raport półroczny za I półrocze 2014 w dniu 06.08.2014. Podstawa prawna: § 19 pkt 1 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez […]