Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

2019IV kwartał

Raport bieżący ESPI 24/2019

Ogłoszenie wyroku sądu apelacyjnego w sprawie z powództwa Emitenta

Zarząd Indos SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., informuje, że w dniu 25 listopada 2019 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Emitenta wobec Banku Pekao SA o wypłatę gwarancji bankowej na kwotę 6.000.000,00 zł, o której Emitent informował początkowo w sprawozdaniu […]

Raport bieżący ESPI 23/2019

Wykup i umorzenie obligacji serii J

Zarząd INDOS SA (dalej Emitent) z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2016 z 27 października 2016 r., ESPI nr 16/2016 z 22 listopada 2016 r., EBI nr 27/2016 z 5 grudnia 2016 r., ESPI nr 12/2017 z 5 kwietnia 2017 r., ESPI 14/2017 z 13 kwietnia 2017 r., ESPI nr […]

Raport bieżący ESPI 22/2019

Objęcie przez Indos SA udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Indos SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 października 2019 roku Spółka objęła 78.000 udziałów w spółce Advisero sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, co stanowi 88,34% kapitału zakładowego tej spółki. Udziały zostały objęte za kwotę 50,00 złotych za udział, równą co do wartości jego wartości nominalnej, czyli za łączną kwotę […]

Raport bieżący EBI 19/2019

Korekta raportu bieżącego nr 18/2019

Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 18/2019 opublikowanego w dniu 18 października 2019 r. Zarząd Spółki wyjaśnia, że wskutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podano liczbę obligacji serii J pozostających do wykupu. Opublikowany raport w miejsce zdania: „Po dokonanym umorzeniu pozostało 44.906 sztuk obligacji serii J z terminem wykupu […]

Raport bieżący EBI 18/2019

Umorzenie części obligacji serii J oraz K1

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie – w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2016 z 27 października 2016 r., ESPI nr 16/2016 z 22 listopada 2016 r., EBI nr 27/2016 z 5 grudnia 2016 r., ESPI nr 12/2017 z 5 kwietnia 2017 r., ESPI 14/2017 z 13 kwietnia 2017 r., ESPI nr 30/2017 […]

Raport bieżący EBI 17/2019

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K4 o wartości 5.000.000,00 zł

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 18/2019 z dnia 24 września 2019 r. oraz ESPI nr 21/2019 z dnia 8 października 2019 r., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii K4, w załączeniu przekazuje raport podsumowujący subskrypcję obligacji serii K4 o łącznej wartości 5.000.000,00 zł.   Podstawa prawna: §4. ust. […]

2019III kwartał

Raport bieżący EBI 16/2019

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K3 o wartości 7.500.000 zł

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 16/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. oraz ESPI nr 19/2019 z dnia 24 września 2019 r., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii K3, w załączeniu przekazuje raport podsumowujący subskrypcję obligacji serii K3 o łącznej wartości 7.500.000 zł. Podstawa prawna: art. 17 ust. […]

Raport bieżący ESPI 19/2019

Objęcie wszystkich obligacji serii K3 o wartości 7.500.000 zł

Zarząd INDOS SA  w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. oraz ESPI nr 16/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. – informuje, że w dniu 20 września 2019 r. została zakończona subskrypcja, a w dniu 24 września 2019 r. nastąpił przydział obligacji serii K3 Emitenta. Obligatariusze objęli wszystkie […]

Raport bieżący ESPI 18/2019

Emisja obligacji serii K4

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. informuje, że w dniu 23 września 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K4 w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 5 października 2017 r. Przedmiotem emisji jest nie więcej, niż 50.000 […]

Raport bieżący ESPI 17/02019

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii K2

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 5/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., ESPI nr 7/2019 z 5 czerwca 2019 r. oraz EBI nr 9/2019 z 7 czerwca 2019 r. informuje, że w dniu 11 września 2019 r. zarząd BondSpot SA podjął uchwałę nr 199/19, a zarząd Giełdy Papierów Wartościowych […]

Raport bieżący ESPI 16/2019

Emisja obligacji serii K3

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2017 z dnia 5października 2017 r. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K3 w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 5 października 2017 r. Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 75.000 sztuk […]

Raport bieżący ESPI 15/2019

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii J na żądanie Emitenta

Zarząd Spółki INDOS SA _dalej „Emitent”_ w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr12/2016 z 27 października 2016 r., ESPI nr 16/2016 z 22 listopada 2016 r. , EBI nr27/2016 z 5 grudnia 2016 r., ESPI nr 12/2017 z 5 kwietnia 2017 r., ESPI 14/2017 z13 kwietnia 2017 r. w związku z raportami bieżącymi ESPI nr […]

Raport bieżący ESPI 14/2019

Spłata istotnej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2018 informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. została spłacona pożyczka w wysokości 411 113 EUR udzielona w dniu 18 lipca 2018 r. kontrahentowi z branży usługowej. Informacja została uznana za poufną ze względu na wartość kontraktu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR […]

Raport bieżący ESPI 13/2019

Zawarcie istotnej umowy faktoringu z kontrahentem – firmą handlową z branży paliw stałych

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 r., została podpisana umowa faktoringu niepełnego z kontrahentem – firmą handlową z branży paliw stałych, z limitem finansowania1.700.000,00 zł. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych […]

Raport bieżący ESPI 11/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży handlowej

Zarząd INDOS SA informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży handlowej. Pożyczka udzielona została na kwotę 2.672.000,- zł z terminem zwrotu do dnia 28 sierpnia 2019 r. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych […]

Raport bieżący ESPI 10/2019

Spłata istotnej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2019 informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. została spłacona w całości i rozliczona pożyczka w wysokości 2.000.000,00 zł udzielona w dniu 26 lutego 2019 r. kontrahentowi z branży usługowo-handlowej. Informacja została uznana za poufną ze względu na wartość kontraktu. Postawa prawna: Art. 17 […]

2019II kwartał

Raport bieżący EBI 12/2109

Informacja na temat wypłaty dywidendy

Zarząd Indos SA, w nawiązaniu do raportu EBI 10/2019 informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 26 czerwca 2019 r. decyzję o przeznaczeniu części zysku za rok obrotowy 2018 na dywidendę dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyniesie 783.921,60 złotych, co daje 0,11 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaje objętych 7.126.560 akcji. Jako dzień […]

Raport bieżący ESPI 9/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.06.2019 r.

Zarząd Indos SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Indos SA, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r. w siedzibie spółki w Chorzowie. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący EBI 11/2019

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że dnia 26 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w przedmiocie powołania na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej w osobach: pana Tadeusza Zientka, powierzając mu jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Artura Brodzińskiego, pana Witolda Mikołajczyka, pana Aleksandra Franika, pana Michała Matujewicza oraz pana […]

Raport bieżący EBI 10/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019 r.

Zarząd INDOS SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 roku. Podstawa prawna: § 4. ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący EBI 9/2019

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K2 o wartości 7.000.000 zł

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 5/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz ESPI nr 7/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii K2, w załączeniu przekazuje raport podsumowujący subskrypcję obligacji serii K2 o łącznej wartości 7.000.000 zł.  Podstawa prawna: §4. ust. 1. […]

Raport bieżący EBI 8/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2019 r.

Zarząd INDOS SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie oraz formularz głosowania przez pełnomocnika. Podstawa […]

Raport bieżący ESPI 6/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2019 r.

Zarząd INDOS SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63.W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie oraz formularz głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: […]

Raport bieżący EBI 7/2019

Wniosek Zarządu w przedmiocie proponowanego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.  Zarząd Indos SA rekomenduje podział zysku za rok 2018, który wyniósł 3 394 676,10 zł w następujący sposób: kwotę 783 921,60 zł  przeznaczyć na dywidendę dla […]

Raport bieżący EBI 5/2019

Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2019 r.

Zarząd INDOS SA  informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego, dotyczącego sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2019 r. Deklarowaną wcześniej datę 15 maja 2019 r. zmienia się na 10 maja 2019 r. Podstawa prawna: Par.19 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w […]

Raport bieżący ESPI 5/2019

Emisja obligacji serii K2

Zarząd Spółki INDOS SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K2 w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 5 października 2017r.Przedmiotem emisji jest nie więcej, niż 70.000 sztuk zabezpieczonych […]

Raport bieżący EBI 3/2019

Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 2 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Emitenta, począwszy od 5 kwietnia 2019 r., na kolejną, trzyletnią kadencję następujących osób:  pana Ireneusza Glensczyka, powierzając mu funkcję prezesa zarządu Spółki, panią Katarzynę Sokołę, powierzając jej funkcję wiceprezesa zarządu Spółki. […]

2019I kwartał

Raport bieżący ESPI 4/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 26 lutego 2019 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 2.000.000, zł z terminem zwrotu do dnia 29 marca 2019 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach […]

Raport bieżący ESPI 3/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży finansowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 22 lutego 2019 r. została udzielona pożyczka kontrahentowi z branży finansowej na kwotę 3.410.000,00 zł z terminem zwrotu do 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nie odbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów […]

Raport bieżący ESPI 2/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży budowlanej

Zarząd INDOS SA informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r., w ramach podpisanej w tym samym dniu ramowej umowy finansowania, została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży budowlanej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.500.000 zł z terminem zwrotu w ratach do dnia 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej […]

Raport bieżący ESPI 1/2019

Zawarcie istotnej umowy faktoringu z kontrahentem – firmą produkcyjną z branży budowlanej.

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r., została podpisana umowa faktoringu niepełnego z kontrahentem – firmą produkcyjną z branży budowlanej z limitem finansowania 2.000.000,00 zł. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych […]

Raport bieżący EBI 1/2019

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Indos SA podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r.:  raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r. raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r. raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 9 sierpnia 2019 r. raport kwartalny za III kwartał 2019 […]