Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący ESPI 5/2019

Emisja obligacji serii K2

Zarząd Spółki INDOS SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K2 w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 5 października 2017r.Przedmiotem emisji jest nie więcej, niż 70.000 sztuk zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej symbolem „K2”, o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 100,00 złotych i łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji do 7.000.000 złotych. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33. pkt 2 Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej, niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii K2 będą to obligacje na okaziciela, oprocentowane, zabezpieczone, terminem wykupu przypadającym na 36 miesięcy licząc od daty przydziału obligacji oraz nie będą miały formy dokumentu. Obligacje serii K2 będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA i/-lub BondSpot SA.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.