Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący EBI 12/2109

Informacja na temat wypłaty dywidendy

Zarząd Indos SA, w nawiązaniu do raportu EBI 10/2019 informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 26 czerwca 2019 r. decyzję o przeznaczeniu części zysku za rok obrotowy 2018 na dywidendę dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyniesie 783.921,60 złotych, co daje 0,11 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaje objętych 7.126.560 akcji. Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) został ustalony dzień 3 lipca 2019 r, a jako termin wypłaty dywidendy dzień 10 lipca 2019 r.

Podstawa prawna: § 4. ust. 6. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.