Relacje inwestorskie

Akcjonariat

 

Akcjonariusz Seria Liczba akcji (szt.) Rodzaj akcji Udział w kapitale zakładowym  Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów 
Ireneusz Glensczyk A 4 448 334 Imienne uprzywilejowane co do głosu 62,42% 8 896 668 64,47%
Ireneusz Glensczyk B 4 000 Zwykłe na okaziciela 0,05% 4 000 0,03%
Tadeusz Zientek A 2 224 166 Imienne uprzywilejowane co do głosu 31,21% 4 448 332 32,24%
Pozostali B 450 060 Zwykłe na okaziciela 6,32% 450 060 3,26%
RAZEM   7 126 560,00   100,00% 13 799 060 100,00%