Blog

Nowe programy pomocowe BGK dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Data publikacji artykułu:
10 marca 2021
faktoring z gwarancją bgk

Firmy, które mają trudności z dostępem do zewnętrznego finansowania mogą zwiększyć swoje szanse na kredyt czy faktoring dzięki skorzystaniu z programów gwarancyjnych BGK. Gwarancje BGK dają także możliwość pozyskania finansowania na korzystniejszych warunkach np. z niższą prowizją, wyższym limitem czy mniejszymi wymogami w zakresie zabezpieczenia transakcji. Dla firm dotkniętych przez gospodarcze skutki pandemii COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował pakiet pomocowy modyfikując zasady dotychczas działających programów gwarancyjnych oraz wprowadzając nowe: gwarancję płynnościową i gwarancję spłaty limitu faktoringowego. Poznaj szczegóły nowych programów gwarancyjnych.

Czym jest gwarancja?

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w terminie. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Gwarancja płynnościowa BGK

Gwarancją płynnościową obejmowane mogą być kredyty obrotowe (w tym wykorzystywane za pomocą karty kredytowej) udzielane w złotych lub w walucie obcej przez Bank Kredytujący z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo finansowanie wydatków inwestycyjnych, przyczyniających się do poprawy płynności finansowej. Gwarancja płynnościowa dotyczy również kredytów udzielanych jako limit odnawialny.

 Podstawowe warunki gwarancji płynnościowej:

 • dla średnich i dużych przedsiębiorstw niezależnie od branży w jakiej działają,
 • gwarancja może zostać udzielona do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych, lub w formie kredytu nieodnawialnego,
 • obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem,
 • zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco kredytobiorcy,
 • wysokość gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu ,
 • kwota gwarancji do 200 mln zł,
 • termin udzielenia gwarancji od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Więcej o gwarancji płynnościowej >>

Gwarancja spłaty limitu faktoringowego

Gwarancja spłaty limitu faktoringowego jest unikatowym rozwiązaniem na skalę europejską. Celem udzielania przez BGK tego rodzaju gwarancji  firmom jest zwiększenie dla nich dostępu do faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego. INDOS SA podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą udzielenia gwarancji spłaty  limitów faktoringowych z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Klientom zainteresowanym skorzystaniem z takiej gwarancji zapewniamy pomoc w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności.

 Podstawowe warunki gwarancji  spłaty limitu faktoringowego:

 • dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw niezależnie od branży w jakiej działają,
 • do 80 proc. kwoty limitu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 200 mln zł,
 • maksymalna wysokość limitu faktoringowego:250 mln zł,
 • zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco faktoranta, 
 • okres gwarancji: do 27 miesięcy,
 • maksymalny okres limitu faktoringowego: 24 miesiące,
 • termin udzielenie gwarancji do 30 czerwca 2021 r.
 • prowizja za udzielenie gwarancji: od 0,25 proc. do 1,15 proc. kwoty gwarancji
 • dotyczy wierzytelności powstałych po 1 marca 2020 r., w terminie wymagalności nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury, niewymagalne, nieprzeterminowane, bezsporne, nie obciążone prawami osób trzecich, udokumentowanych zgodnie z postanowieniami umowy faktoringowej,

Więcej o gwarancji spłaty limitu faktoringowego >>

Ważne!

Z obu rodzajów gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie mają zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, US lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r. 

Więcej o faktoringu >>

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other