Blog

Płatnik faktoringowy – kto to jest i jakie ponosi ryzyko w transakcji faktoringowej?

Data publikacji artykułu:
6 stycznia 2018
płatnik faktoringowy

Transakcja faktoringowa przynosi benefity wszystkim uczestniczącym w niej podmiotom. Jednak jak każda usługa oprócz szans, pociąga za sobą pewne zagrożenia. W artykule opisujemy na co w transakcji faktoringowej powinien zwrócić uwagę płatnik faktoringowy?

Płatnik faktoringowy – kto to jest?

Płatnik faktoringowy w faktoringu to strona, która dokonała zakupu towarów lub usług. Korzysta on z wydłużonego terminu płatności (kredytu kupieckiego). Płatnik faktoringowy dokonuje płatności w terminie podanym na fakturze, na konto bankowe firmy faktoringowej (faktora).

W transakcji faktoringowej jest to strona obarczona najmniejszym ryzykiem. Jego podstawowym i w zasadzie jedynym zadaniem jest terminowa spłata zobowiązania w pełnej kwocie.  Płatnika podpisując zgodę na cesje faktoringową czy uznanie długu powinien jednak zabezpieczyć sobie najwyższy komfort współpracy.

Prawo do potrąceń

Bardzo często przed przystąpieniem do transakcji faktor oczekuje od płatnika faktoringowego potwierdzenia wierzytelności, w którym m.in. zrzeka się on możliwości potrącenia z wierzytelnościami, które mu przysługują lub będą przysługiwać w przyszłości z jakiegokolwiek tytułu wobec zbywcy lub wobec nabywcy tych wierzytelności. W tym miejscu po stronie płatnika pojawia się pierwsze ryzyko, ponieważ taka deklaracja pogarsza jego pozycję ograniczając sposób rozliczenia transakcji. W związku z tym płatnik powinien zagwarantować sobie możliwość dokonywania potrąceń i kompensat np. wprowadzając do zgody na cesje zapis „Płatnik zastrzega sobie prawo potrącenia, jednakże suma potrąceń nie może być wyższa niż x zł”. Taki zapis zabezpiecza zarówno płatnika jak i faktoranta.

Bezpieczny termin płatności

Kolejne ryzyko pojawia się, jeśli płatnik nie dokona terminowej zapłaty za fakturę. W takiej sytuacji faktor może obciążyć go notą odsetkową oraz notą księgową tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Aby ograniczyć to ryzyko płatnik powinien zapewnić sobie realny i bezpieczny termin płatności, nie ryzykując możliwości naliczania odsetek i rekompensaty za koszty dochodzenia wierzytelności.

Więcej o odsetkach za opóźnienia w transakcjach handlowych >>

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?