Blog

Sprawdź, na czym polega regres w faktoringu

Data publikacji artykułu:
29 czerwca 2021
Regres

Co to jest regres?

Pojęcie regres (roszczenie regresowe) wywodzi się z prawa rzymskiego. Oznacza tzw. roszczenie zwrotne. W przypadku niespłacenia długu przez dłużnika, wierzyciel ma prawo dochodzenia zapłaty względem osób, które ten dług poręczyły i zagwarantowały jego spłatę. Prawo cywilne definiuje regres jako prawo zwrotu zapłaty za inną osobę.

Na czym polega faktoring z regresem?

Faktoring z regresem nazywany jest również faktoringiem niepełnym lub niewłaściwym. Na rynku pozabankowych usług finansowych jest to najczęściej spotykana forma faktoringu jawnego.  Specyfika tej usługi wynika przede wszystkim z pozostawienia po stronie faktoranta ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego. Faktoring z regresem pozwala w prosty sposób sfinansować faktury z odroczonym terminem płatności. Jednak w przypadku braku zapłaty przez płatnika, firma faktoringowa ma prawo zwrócić się do faktoranta z regresem o zwrot wypłaconej mu kwoty wraz z odsetkami faktoringowymi. Dlatego faktoring z regresem warto stosować do finansowania faktur wystawianych na sprawdzonych i godnych zaufania kontrahentów. Spóźnianie się z płatnością przez płatników faktoringowych powoduje wzrost kosztów finansowania po stronie faktoranta.

Oczekiwanie na płatność

Umowa faktoringu z regresem przewiduje dwa okresy umowne następujące po upływie terminu płatności faktury:

  • Okres karencji – jest to dodatkowy czas na spłacenie zobowiązania przez płatnika faktoringowego. W tym okresie firma faktoringowa podejmuje działania monitorujące w stosunku do płatnika (telefony i e-maile z prośbą o zapłatę). W naszej firmie standardowy okres karencji wynosi 14 dni, a wysokość odsetek faktoringowych w tym czasie nie jest podwyższana.
  • Okres regresu – następuje po okresie karencji w przypadku braku płatności ze strony płatnika faktoringowego. Jest to czas na spłacenie zobowiązania przez faktoranta. Po upływie tego okresu faktor ma prawo domagać się zwrotu należności zarówno od faktoranta, jak również podjąć czynności windykacyjne wobec płatnika faktoringowego. Standardowy okres regresu stosowany przez INDOS SA to 7 dni. Podobnie jak w okresie karencji, w okresie regresu, nie podwyższamy wysokości odsetek faktoringowych.

Poznaj inne ważne pojęcia z umowy faktoringu >>

Czy regresu należy się obawiać?

Mimo, że ryzyko braku zapłaty przez płatnika faktoringowego pozostaje po stronie faktoranta to z faktoringu z regresem warto skorzystać. Ma on bowiem wiele zalet, które rekompensują niedogodności. Najważniejszą z nich jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Paradoksalnie, pomimo możliwego regresu, transakcje objęte tym faktoringiem są bardzie bezpieczne. Wynika to z faktu, że firma faktoringowa sprawdza rzetelność finansową płatnika przed przyjęciem wierzytelności do sfinansowania.  Płatnicy są również bardziej zdyscyplinowani w dotrzymywaniu terminu płatności, jeśli mają dokonać zapłaty do podmioty trzeciego, czyli do firmy finansowej. Faktorant jest również dodatkowo zabezpieczony, jeśli płatnik podpisze zgodę na cesję z uznaniem długu. W przypadku braku płatności pozwala to szybciej i taniej uzyskać sądowy nakaz zapłaty.

Pozostałe zalety faktoringu z regresem to:

  • Większa dostępność tej formy finansowania związana z mniejszym ryzykiem po stronie faktora.
  • Niższe koszty finansowania w porównaniu z faktoringiem pełnym czy pożyczką
  • Monitorowanie płatności– faktor przejmuje czynności administracyjne związane z księgowaniem i rozliczaniem należności objętych faktoringiem, a w razie konieczności ponagla płatnika do realizacji zapłaty
  • Pomoc w ściąganiu należności – w przypadku braku/odmowy zapłaty przez płatnika faktor zajmuje się windykacją zaległej płatności
  • Proste procedury i brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń majątkowych.

Jolanta Bielecka
Doradca Klienta
tel. 661 071 547
e-mail: jolanta.bielecka@indos.pl

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?