Blog

Faktorant – kto to jest, jakie ponosi ryzyko w transakcji faktoringowej?

Data publikacji artykułu:
24 stycznia 2018
faktorant

Transakcja faktoringowa przynosi benefity wszystkim uczestniczącym w niej podmiotom. Jednak jak każda usługa oprócz szans, pociąga za sobą pewne zagrożenia. Ryzyka te są zróżnicowane w zależności od wybranego rodzaju faktoringu. Są również inne dla każdego z podmiotów uczestniczących w transakcji. W artykule opisujemy kim jest faktorant i na co powinien zwrócić uwagę korzystając z faktoringu.

Kto to jest faktorant?

Faktorant to klient firmy faktoringowej, na rzecz którego świadczone są usługi faktoringowe. Jest to ta strona transakcji, która jest dostawcą produktów lub usług oraz wystawcą faktury. Ryzyko po stronie faktoranta pojawia się głównie w przypadku korzystania z faktoringu niepełnego. Jest to najpopularniejsza i najkorzystniejsza pod względem kosztów forma faktoringu. Ryzyko transakcyjne rozłożone jest zarówno na firmę faktoringową jak i faktoranta.

Pierwszy rodzaj ryzyka – nierzetelny płatnik

Ryzyko to wynika przede wszystkim z zagrożenia nieuregulowania płatności przez płatnika faktoringowego. Może to nastąpić z wielu powodów np. niewypłacalności płatnika czy uznania przez niego należności za sporną. W takiej sytuacji po ustalonym w umowie faktoringu okresie karencji faktorant zobowiązany jest do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności. Warto jednak wspomnieć, że faktor wspomaga faktoranta w dochodzeniu niezapłaconych należności poprzez tzw. windykację miękką (wezwania do zapłaty, telefony ponaglające kontrahentów). Dodatkowo, już na etapie włączania płatników do umowy faktoringu firma faktoringowa dokonuje ich weryfikacji pod względem rzetelności płatniczej.

Aby ograniczyć tego typu ryzyka faktorant, powinien przede wszystkim upewnić się co do dyscypliny w regulowaniu zobowiązań swojego kontrahenta – przyszłego płatnika faktoringowego. Kolejną sprawą jest zadbanie o stronę formalną transakcji. Należy  zabezpieczyć odpowiednie dokumenty dotyczące transakcji (umowy, zlecenia, zamówienia, WZ, protokoły). Muszą one być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji płatnika. Do wykupu faktoringowego faktorant powinien oddawać jedynie te wierzytelności, które są bezsporne.

Dowiedz się więcej o tym jak sprawdzić kontrahenta >>

Drugi rodzaj ryzyka – nachalny faktor

Innym ryzykiem jest pogorszenie pierwotnej relacji faktorant – płatnik. Ze względu na większą ilość pracy administracyjnej, czy dodatkowy monitoring terminowej spłaty należności, płatnik może być zmęczony obsługą transakcji faktoringowych. W tym przypadku krokiem podnoszącym bezpieczeństwo faktoranta jest prawidłowy wybór faktora. Należy sprawdzić, od kiedy faktor świadczy usługi faktoringowe, czy cieszy się dobrą opinią, jakich wymaga dokumentów, jaki jest mechanizm jego działania w przypadku wystąpienia regresu i czy sposób przypominania o terminowość spłat nie jest uciążliwy dla płatników.

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?