Blog

Faktoring cichy – co to jest, najważniejsze korzyści i wady

Data publikacji artykułu:
22 czerwca 2021
faktoring cichy

Faktoring cichy jest usługą niszową, mało rozpoznawalną na rynku usług finansowych. Jest jedocześnie usługą bardzo potrzebną. Pozwala bowiem na pozyskanie środków na realizację zawartych umów lub w wielu przypadkach na bieżące funkcjonowanie firmy.

Co to jest faktoring cichy?

Faktoring cichy (nazywany również niejawnym, ukrytym, tajnym ) polega na finansowaniu przez firmę faktoringową (faktora) niewymagalnych faktur wystawianych przez podmiot sprzedający towary lub usługi (faktoranta). W odróżnieniu od  faktoringu jawnego nie dochodzi do przelewu praw do wierzytelności (cesji), a finansowanie odbywa się bez wiedzy i zgody płatnika faktoringowego (strony kupującej produkty i usługi).

Schemat działania faktoringu cichego

faktoring cichyKlient wystawia fakturę swojemu odbiorcy i przesyła nam jej kopięfaktoring cichyWypłacamy mu do 75% kwoty faktury w ciągu 24hfaktoring cichyPłatnik spłaca należność na rachunek, do którego mamy pełnomocnictwo i rozliczamy transakcję

Dla jakich firm jest najlepszy faktoring cichy?

Przy faktoringu cichym ryzyko transakcyjne jest podwyższone zarówno po stronie klienta, jak i firmy faktoringowej. Klient jest pozbawiony pomocy faktora w zakresie pełnej weryfikacji wiarygodności finansowej płatnika. Nie może także liczyć na monitorowanie terminowej zapłaty za faktury. Ze względu na to, że faktoring cichy jest transakcją bardziej ryzykowną niż faktoring jawny, jego koszty są również wyższe. Dlatego z tego rodzaju faktoringu powinny korzystać tylko te firmy, które nie są w stanie uzyskać zgody na cesje od swojego kontrahenta.

Sprawdź, jak radzimy sobie z zakazem cesji >>

Faktoring tajny- dedykowany dla budowlanki

Jeżeli miałbym wskazać branżę najbardziej odpowiednią na stosownie tego instrumentu finansowania to będzie to bez wątpienia budownictwo. Z jednej strony wynika to z wielkości projektów i inwestycji finansowych w tej branży, a z drugiej z powszechnie stosowanego w umowach zakazu cesji.

Jest to szczególnie widoczne w przetargach publicznych. Jeżeli zamawiającym jest podmiot publiczny (Skarb Państwa lub jednostka samorządowa) to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że większość rozpisanych przetargów będzie zawierała klauzulę zakazu cesji wierzytelności lub zapis, że cesja jest możliwa za wiedzą i zgodą zamawiającego. Finalnie oba zapisy niezależnie od swojej konstrukcji wymagają od przedsiębiorcy uzyskania pisemnej zgody zamawiającego na przelew wierzytelności. Nie bez znaczenia pozostaje również bardzo często spotykana dysproporcja organizacyjna i finansowa stron kontraktu. Inwestorami lub generalnymi wykonawcami są przeważnie duże firmy, a świadczącymi usługi podwykonawcze małe spółki czy jednoosobowe działalności gospodarcze. Taka relacja często wyklucza lub znacznie ogranicza możliwość negocjowania przez podwykonawcę warunków umowy.

Faktoring cichy – przykład firmy budowlanej >>

Najważniejsza korzyść  – szybkie finansowanie

Największą korzyścią dla przedsiębiorcy płynącą ze stosowania tego rodzaju faktoringu jest możliwość otrzymania zapłaty za fakturę w ciągu 24 godzin od jej wystawienia, pomimo braku prawnej możliwości dokonania sprzedaży faktury. 

Pozostałe zalety faktoringu cichego, w których jesteśmy lepsi niż konkurencja:

 • Limit finansowy w wysokości od 50 tys. do 3 mln zł.
 • Nie pobieramy opłat za niewykorzystany limit 
 • Nie pobieramy żadnych opat  abonamentowych. Prowizję pobieramy wyłącznie za faktyczną ilość dni finansowania
 • Prowizja płatna z dołu – po spłacie należności dokonanej przez płatnika faktoringowego
 • Udzielamy finansowania również firmom, które w ocenie banków nie mają zdolności kredytowej oraz z zadłużeniem w ZUS i US. Najważniejszym kryterium do uruchomienia finansowania jest wiarygodność finansowa płatnika.

Ryzyka faktoringu ukrytego

Finansowanie w oparciu o faktoring cichy odbywa się przy dużym i wzajemnym zaufaniu stron umowy faktoringowej. Firma faktoringowa wypłacając zaliczkę nie ma bowiem możliwości potwierdzenia zasadności i bezsporności przekazanej do finansowania należności. Ta okoliczność może stanowić nie tyle wadę, co pewną uciążliwość dla stron transakcji. Szczególnie w sytuacji, gdy płatnik dokonuje potrąceń, kompensat, kwestionuje jakość wykonanej usługi i odmawia zapłaty za fakturę lub dokonuje płatności po terminie wymagalności faktury. Z tego względu do uruchomienia finansowania w formie faktoringu cichego wymagamy:

 • udzielenia pełnomocnictwa do rachunki bankowego, na który płatnik będzie dokonywał zapłat za faktury,
 • ustanowienia twardego zabezpieczenia (np. zastawu na ruchomościach ).

Więcej na temat rodzajów zabezpieczeń stosowanych przez instytucje finansowe >>

Jacek Gruchot
Doradca Klienta
tel. 509 328 843
jacek.gruchot@indos.pl

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other