Blog

Umowa faktoringu – najważniejsze elementy i postanowienia

Data publikacji artykułu:
8 listopada 2021
umowa faktoringu

Umowa faktoringu obejmuje nie tylko sprzedaż wierzytelności, ale także szereg innych usług finansowych. W artykule wyjaśniam  na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu dokumentów faktoringowych.

Strony umowy faktoringowej

W umowie faktoringowej występują dwie strony:

  • faktor, czyli instytucja finansowa udzielająca finansowania w formie faktoringu
  • faktorant, czyli podmiot gospodarczy korzystający z usługi faktoringu. W przypadku faktoringu jawnego i cichego będzie to sprzedawca produktów lub/i usług. W przypadku faktoringu odwrotnego jest to nabywca produktów lub/i usług.

W transakcji faktoringu jawnego i niejawnego występuje jeszcze trzeci podmiot, który nie jest stroną umowy. Jest to płatnik faktoringowy (dłużnik), który jest nabywcą produktów lub usług, sprzedanych mu przez faktoranta.

Na czym polega umowa faktoringu?

Przedmiotem umowy faktoringu jest świadczenie przez faktora na rzecz faktoranta obsługi faktoringowej, stanowiącej kompleks usług finansowych, między innymi takich jak:

  • nabywanie wierzytelności faktoranta
  • finansowanie obrotów faktoranta z płatnikami faktoringowymi (wypłacanie faktorantowi określonej część wartości faktury)
  • monitoring płatności dokonywanych przez płatników faktoringowych
  • rozliczenia wzajemne stron umowy względem siebie i płatników faktoringowych.

Najważniejsze elementy umowy faktoringu 

Umowa faktoringu jest umową nienazwaną, której treści nie regulują przepisy prawa. Określają one jedynie charakterystyczne cechy, jakie musi spełnić taka umowa. W dokumencie musi znaleźć się:

  • data podpisania umowy
  • miejsce zawarcia umowy
  • określenie stron umowy
  • rodzaj usługi, jaka będzie wykonywana (umowa faktoringu jawnego, cichego lub odwrotnego).

Umowa faktoringowa powinna też określać wysokość wynagrodzenia faktora, informować o ustaleniu dodatkowych terminów płatności (karencji oraz regresu), a także jasno określać udzielony faktorantowi limit finansowania. Muszą się w niej znaleźć dane kontaktowe oraz ustanowione do umowy zabezpieczenie. Zwykle faktorzy powyższe informacje zamieszczają w umowie głównej. Do niej dołącza się stosowne załączniki zawierające: ogólne warunki umowy, przy faktoringu jawnym i cichym listę dłużników faktoringowych, wskazanie pełnomocników i osób do kontaktu u faktora i faktoranta, w przypadku faktoringu jawnego – cesję, w przypadku faktoringu cichego – upoważnienie do prowadzenia działań windykacyjnych, w przypadku faktoringu odwrotnego –  listę wierzycieli.

Poznaj najważniejsze pojęcia z umów faktoringowych >>

Ważne postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy

Obszernym załącznikiem do umowy faktoringowej są Ogólne Warunki Umowy. Ze względu na dużą ilość informacji jakie zawiera ten załącznik faktoranci często nie zapoznają się ze wszystkimi jego zapisami.  Warto to jednak zrobić, ponieważ Ogólne Warunki Umowy  zawierają bardzo ważne postanowienia.

Znajdują się tu szczegółowe zasady współpracy, obowiązki stron umowy oraz wymagania faktora co do samej wierzytelności, która może zostać przez niego nabyta. Faktorzy zwykle podają jak wygląda sposób przyjmowania kolejnych faktur do finansowania (papierowo, online).

Ogólne Warunki Umowy zawierają też wskazówki, jak postępować w przypadku braku zapłaty przez płatnika faktoringowego. Zawierają informacje o tym, kiedy faktorant musi zwrócić środki jakie otrzymał od faktora oraz czy płatnik faktoringowy podlega odrębnej windykacji prowadzonej przez faktora.

Na co warto jeszcze zwrócić uwagę w Ogólnych Warunkach Umowy

W OWU warto również zwrócić uwagę na okres zawarcia umowy oraz na sposób jej wypowiedzenia. Warto prześledzić, czy faktor nie wprowadził dodatkowych opłat i prowizji, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na wysokość kosztów faktoringu. Zazwyczaj są to: opłaty abonamentowe, opłaty za niewykorzystany limit czy za tzw. gotowość.

Poznaj rzetelne zestawienie wszystkich kosztów faktoringu >>

Od 2021 roku w umowach podpisywanych z  jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi musi się znaleźć klauzula odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej podpisania. Jest to bardzo ważny zapis. Chroni on faktoranta w sytuacji, gdy faktor nie przyjmie do finansowania płatnika faktoringowego, w efekcie odmówi wykonania umowy faktoringu, ale naliczy do zapłaty opłatę przygotowawczą.

Więcej o umowach z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą >>

Do niedawna umowy faktoringowe zawierane były wyłącznie w formie pisemnej. Aktualnie dopuszcza się podpisywanie umów faktoringowych drogą elektroniczną, poprzez platformę online faktora. W INDOS SA praktykowana jest forma bezpośredniego kontaktu przy zawieraniu umowy, a reszta obsługi (przekazywanie faktur do finansowania) realizowana jest online w Strefie Klienta.

 

Iwona Wilk-Nawrot
Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu
tel. kom. 661 073 384
e-mail: iwona.nawrot@indos.pl

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?