Blog

Umowa pożyczki – jakie informacje powinna zawierać?

Data publikacji artykułu:
10 września 2021
umowa pożyczki

Umowa pożyczki to jedna z najprostszych i najchętniej stosowanych umów zarówno w obrocie gospodarczym jak i w życiu prywatnym. Reguluje ona warunki korzystania przez pożyczkobiorcę z kapitału lub rzeczy należących do pożyczkodawcy.

Kwestie prawne dotyczące umowy pożyczki

Umowa pożyczki, podobnie jak np. umowa sprzedaży nieruchomości, jest umową konsensualną. Oznacza to, że dla jej ważności wystarczy zgodne oświadczenie stron. Staje się ona skuteczna przez samo porozumienie. To odróżnia ją od umów realnych, do których skuteczności potrzebny jest dodatkowy element poza oświadczeniem woli, np. wydanie rzeczy.

Chcąc skorzystać z pożyczki lub jej udzielić warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, które pozwolą zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy.  Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego podpisując umowę pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę określoną kwotę albo określone co do gatunku rzeczy, a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić  przedmiot umowy. Pożyczka pozwala więc korzystać z rzeczy lub środków finansowych. Po upływie wskazanego w umowie terminu pożyczkobiorca zobowiązany jest pożyczone środki lub rzeczy zwrócić.

Aby zabezpieczyć swoje interesy najkorzystniej jest zawrzeć umowę pożyczki w formie pisemnej, choć dla jej ważności taka forma nie jest konieczna. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy pożyczki udziela bank lub instytucja finansowa – wtedy umowa zawsze powinna mieć formę pisemną.

Przepisy stanowią, że pożyczka powyżej kwoty 1000 zł powinna mieć formę dokumentową tj. pisemną lub udokumentowaną na innym nośniku, który pozwala utrwalić i odtworzyć oświadczenia stron. Oznacza to, że pożyczki powyżej kwoty 1000 zł nie mogą być w dochodzone w sądzie jedynie na podstawie zeznań stron i świadków.

Jak sporządzić umowę pożyczki? Najważniejsze elementy

Aby można było uznać umowę pożyczki za zawartą musi ona zawierać następujące informacje:

  • Data i miejsce zawarcia umowy
  • Oznaczenie stron. Brak precyzyjnego określenia stron umowy, a tym samym przypisania oświadczenia woli do konkretnej osoby/podmiotu gospodarczego wiąże się ze sporym ryzykiem prawnym.

Jeśli umowę pożyczki zawierają osoby fizyczne należy podać: ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny dokumentów tożsamości (dowód, osobisty, paszport, ważna legitymacja studencka), opcjonalnie PESEL.

Jeżeli wśród stron umowy występuje osoba prawna, konieczne jest podanie jej nazwy, adresu siedziby, numeru KRS i NIP oraz osoby uprawnionej do reprezentacji.

  • Określenie przedmiotu pożyczki czyli kwoty pieniężnej lub ilości oznaczonych co do gatunku rzeczy.
  • Zobowiązania stron czyli zobowiązanie pożyczkodawcy do udzielenia pożyczki a pożyczkobiorcy do jej zwrotu.
  • Podpisy obydwu stron umowy.

Dowiedz się więcej o naszej pożyczce pod kontrakt >>

Inne ważne zapisy umowy pożyczki

Pozostałe zapisy, które warto zawrzeć w umowie pożyczki, aby należycie zabezpieczyć interesy stron to:

  •  Warunki finansowe udzielonej pożyczki czyli wynagrodzenie pożyczkodawcy.

Obowiązek podawania RRSO w ofertach finansowania mają wszystkie instytucje finansowe (banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe), które udzielają finansowania osobom fizycznym (m.in. kredytów, limitów w kontach, pożyczek ratalnych, chwilówek).

W umowach o finansowanie zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi podawanie wysokości RRSO nie jest obowiązkowe. Zwykle informuje się w nich o wysokości odsetek za korzystanie z pożyczonych środków, odsetek za opóźnienie naliczane za okres po terminie przewidzianym w umowie jako termin zwrotu, prowizje i inne opłaty.

  • Termin i forma/sposób zwrotu pożyczki.

Przykładowo umowa pożyczki może zakładać, że zwrot pożyczki następuje ratalnie lub jednorazowo, w innej walucie niż pieniądze pożyczono, może wskazywać miejsce spełnienia świadczenia, formę zwrotu (w gotówce lub przelewem), możliwość przedterminowej spłaty itp.

Przepisy nie określają maksymalnego okresu obowiązywania umowy pożyczki. Art. 723 KC mówi: „jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę”.

  • Warunki wypowiedzenia umowy pożyczki – umowa może umożliwiać wypowiedzenie umowy obydwu stronom.
  • Informacja o możliwości odstąpienia od umowy pożyczki, a także zasady i skutki takiego odstąpienia.
  • Określenie ewentualnego zabezpieczenia spłaty.

Dowiedz się więcej o różnych formach zabezpieczenia stosowanych przez instytucje finansowe >> 

Jolanta Bielecka
Doradca Klienta
tel. 661 071 547
e-mail: jolanta.bielecka@indos.pl

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?